Aydınlatma Metni | Op. Dr. Esra Bilgen
Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

İstanbul Beyoğlu Vergi Dairesine 9410291776 Vergi numarası ile kayıtlı Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. Melek Ap. No.19 İç Kapı No.2 Şişli/İstanbul adresinde mukim; Op. Dr. ESRA BİLGEN olarak, hasta mahremiyetine ve hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olan en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem göstermekteyiz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatıyla ESRA BİLGEN (Klinik) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve çerçevede işlenebilecektir.

Belirtmek isteriz ki, KLİNİK olarak siz hastalarımızın, hasta yakınlarının, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, potansiyel hastalarımızın, ziyaretçilerimizin, iş ortaklarımızın ve diğer ilgili 3. kişilerin kişisel verilerinin işlenmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz.

Klinik, Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

KVKK uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişisel sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz tarafınıza sunulan sağlık hizmetlerine bağlı olarak aşağıda belirtilen amaçlar, sağlık hizmetlerine ilişkin mevzuat, KVKK ve ilgili ikincil düzenlemeler uyarınca; sözlü, yazılı, yahut elektronik olarak Kliniğimiz tarafından toplanmaktadır.

Fiziki ve/veya elektronik yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. maddesinde yer alan kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,  bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişi tarafından verinin alenileştirilmesi ve bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek şartı ile kliniğin meşru menfaatinin gerektirmesi ve KVKK’nın 6. maddesinde yer alan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Bilgi Teknolojilerine dayalı çeşitli yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, Operasyon öncesinde, sırasında veya sonrasında kliniklerimize bulunduğunuz esnada ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da GSM teknolojileri de dahil olmak üzere elektronik olarak toplanabilmektedir.

Ayrıca, kişisel verilerin işlenmesi amaçları doğrultusunda, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde hüküm altına alınmış kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta Kanun’un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun’da ve şirketimiz VERBİS kaydında belirtilen genel ilkelere ve sürelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir.

Yukarıda açıklanan çerçevede elde edilen kişisel verileriniz şu şekildedir;

Kimlik Verileri

(Hasta, Hasta Yakını, Tercüman, Tedarikçi Çalışanı, Ziyaretçi)

Adınız, soyadınız, TC Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, kliniğe özgü protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz
İletişim Verileri

(Hasta, Hasta Yakını, Tercüman, Tedarikçi Çalışanı, Ziyaretçi)

 

 

Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz
Fiziksel Mekan Güvenliği

(Hasta, Hasta Yakını, Tercüman, Tedarikçi Çalışanı, Ziyaretçi)

Kamera kayıtlarınız
Finansal Veriler

(Hasta, Hasta Yakını, Tercüman, Tedarikçi Çalışanı, Ziyaretçi)

Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilgileriniz gibi finansal verileriniz
Görsel ve İşitsel Kayıtlar

(Hasta ve Hasta Adaylarımızın Sunduğu veriler olmak üzere)

Görsel ve işitsel kayıtlarınız, ameliyat öncesi ve sonrası karşılaştırma amacıyla çekilen fotoğraflarınız
Sağlık Bilgileri ve Cinsel Hayat Verileri

(Hasta ve Hasta Adaylarımızın Sunduğu veriler olmak üzere)

Kan grubu, medikal geçmiş, hastalık geçmişi, mevcut hastalıklar, kullanılan ilaçlar, ilaç alerjisi, ruh ve akıl sağlığı hastalıkları, alkol ve sigara kullanımı, ameliyat geçmişi, gebelik durumu, konsültasyon raporu, ameliyat bilgileri, uygulanan tedavi yöntemi, hastalık türü, tıbbi değerler, tahlil sonuçları gibi sağlığınıza ilişkin verileriniz

 

Özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere kişisel verileriniz;

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve mevzuattan doğan sorumluluğumuz kapsamında; Kamu sağlığının korunması, Koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, Alınan randevular hakkında bilgilendirme yapılabilmesi, Klinik işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, Kliniğin tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi, Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma, Suistimal ve yetkisiz işlemlerin engellenmesi, Risk yönetimi ve kalite geliştirme aksiyonlarının sağlanması, Web sitesi ve mobil kanallar üzerinden tanıtım amaçlı içerik ve ileti paylaşımı yapılabilmesi, Araştırma yapılması, Reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, Gerçekleştirilen sağlık hizmetleri karşılığında faturalandırma yapılması, Kimlik teyidi, İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, Ameliyatın anlaşmalı hastanede gerçekleştirilebilmesi için hastane ile iletişim sağlanarak; bakım hizmetlerinizin ve ameliyatın gerçekleştirilmesi için anestezi ve ameliyat sırasında hazır bulunacak personelin bilgilendirilmesi, Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi, Veri güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgilerin muhafaza edilmesi, Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi, Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi, Anlaşmalı olduğumuz kurumlarla size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakatın sağlanabilmesi, Klinik ile iş ilişkisi içerisinde olan kuruluşların politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi, Klinik acil durum süreçlerinin yürütülmesi; hasta memnuniyetinin ölçülmesi de dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi, Hasta memnuniyetinin arttırılması, amaçları doğrultusunda işlenebilecektir.

Yukarıda sayılı kişisel verileriniz, 3359 s. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Özel Hastaneler Tüzüğü, Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında işlenebilecek olup, Kliniğe ait arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında yurtiçinde ve/veya yurtdışında, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, klinik operasyonlarının güvenliğinin temini, denetim ve soruşturma faaliyetlerinin yürütülebilmesi, klinik içi operasyonel yönetimin verimlileştirilmesi, risk yönetimi ve kalite geliştirme aksiyonlarının sağlanması, kliniğimiz ile anlaşmalı kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi ve acil durum süreçlerinin yürütülmesi başta olmak üzere KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerine uygun şekilde ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde başta Sağlık Bakanlığı, İl-İlçe Sağlık Müdürlükleri ve bağlı alt birimleri olmak üzere, aile hekimliği merkezleri, özel sigorta şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, adli makamlar, tıbbi teşhis için anlaşmalı olduğumuz laboratuvarlar, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan sair üçüncü kişiler, hastanın sevk edildiği veya hastanın başvurduğu sağlık kuruluşu, ameliyatınızın klinik dışında gerçekleştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz hastane ve hekimlerle, yetki verdiğiniz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, IT danışmanlarımız, IT altyapısı sağlayan iş ortaklarımız, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim), avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız ile paylaşabilmekteyiz.

 1. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi

Kanun’un 7’nci maddesine göre, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Muayenehanemiz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için zorunlu ve gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda kişisel veriler periyodik imha sürelerine veya veri sahibi ilgili kişinin varsa başvurusuna uygun olarak belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilecektir. Kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

 

 1. KVKK m.11 Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı https://www.esrabilgen.com/ adresinde yer alan Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu doldurarak; Harbiye Mah. Mim Kemal Öke Cad. Melek Ap. No.19 İç Kapı No.2 Şişli/İstanbul İstanbul adresine bizzat teslim edebilir; noter aracılığıyla gönderebilir yahut dr.esrabilgen@gmail.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak tarafımıza iletebilirsiniz.

Talebiniz mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Talebinize konu işlemin ek bir maliyet gerekmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.